Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Projman s.r.o., so sídlom Trnavská 1355/7, 010 08 Žilina,  IČO: 47 529 962, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka č.: 60872/L (ďalej len„spoločnosť Projman s.r.o.“) pri poskytovaní svojich služieb do určitej miery spracúva aj osobné údaje dotknutých osôb, pričom cieľom tohto oznámenia je oboznámiť dotknuté osoby so všetkými  informáciami ohľadne spracúvania osobných údajov.

Spoločnosť Projman s.r.o. vykonáva spracovateľské operácie s osobnými údajmi s maximálnym dôrazom na bezpečnosť spracúvaných dát a ochranu súkromia dotknutých osôb, pričom spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu na dosiahnutie stanoveného účelu spracúvania.

Spracúvanie osobných údajov zo strany spoločnosti Projman s.r.o. sa uskutočňuje výlučne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb na účely, ktoré sú definované v texte tohto oznámenia má spoločnosť Projman s.r.o. postavenie prevádzkovateľa. Ak má dotknutá osoba akékoľvek otázky ohľadne spracúvania osobných údajov, spoločnosť Projman s.r.o. je možné kontaktovať nasledovne:

 • písomne, na adrese: Projman s.r.o., Trnavská 1355/7, 010 08 Žilina,
 • e-mailom, na e-mailovej adrese: projman@projman.sk
 • telefonicky, na čísle: +421903709825

 

Práva dotknutej osoby a ich uplatňovanie

Nariadenie GDPR priznáva dotknutým osobám v súvislosti so spracúvaním osobných údajov viaceré práva. Obsah jednotlivých práv je uvedený v ďalšom texte ako aj pri jednotlivých účeloch spracúvania osobných údajov. V tejto časti sú jednotlivé práva dotknutej osoby uvedené všeobecne, ale platí, že niektoré práva dotknutej osoby sú naviazané na konkrétny právny základ spracúvania osobných údajov. Dotknutej osobe je preto odporúčané oboznámiť sa aj so znením jednotlivých informačných povinností, kde sú práva dotknutých osôb uvedené aj so zohľadnením daného právneho základu pre účel spracúvania osobných údajov. 

V prípade, že sa dotknutá osoba rozhodne realizovať svoje práva vyplývajúce z Nariadenia GDPR, môže tak uskutočniť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 2.

V súlade s ustanovením čl. 12 ods. 3 Nariadenia GDPR spoločnosť Projman s.r.o. poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. V prípade predĺženia lehoty bude spoločnosť Projman s.r.o. o tejto skutočnosti informovať dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Ak spoločnosť Projman s.r.o. neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania, pričom dotknutá osoba má v takomto prípade možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.

Všetky informácie sa dotknutej osobe poskytujú bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, spoločnosť Projman s.r.o.  je oprávnená:

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácii alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
 • odmietnuť konať na základe žiadosti.

V prípade ak má spoločnosť Projman s.r.o. oprávnené pochybnosti ohľadne totožnosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila žiadosť dotknutej osoby (v zmysle článku 15 až 22 Nariadenia GDPR), je oprávnená požiadať o poskytnutie dodatočných informácii potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.

 

Jednotlivé práva Dotknutej osoby (všeobecne):

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom ( čl. 15 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje, má právo získať prístup k týmto údajom, má právo na informácie ohľadne tohto spracúvania a na poskytnutie kópií osobných údajov, ktorými o dotknutej osobe prevádzkovateľ disponuje. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Právo dotknutej osoby na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo dotknutej osoby na vymazanie (čl. 17 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 Nariadenia GDPR, a to:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,
 • osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej povinnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia GDPR;

Prevádzkovateľ nie je povinný osobné údaje dotknutej osoby vymazať ak je spracúvanie potrebné: 

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie a práva Slovenskej republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • z dôvodov spracúvania na tzv. privilegované účely (archivácia vo verejnom záujme, vedecký alebo historický výskum, štatistické účely), pokiaľ je pravdepodobné, že právo dotknutej osoby na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ za určitých okolností obmedzil spracúvanie osobných údajov, a to v týchto prípadoch:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (obmedzenie spracúvania sa vzťahuje na obdobie počas overovania správnosti osobných údajov),
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby;

Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak by malo byť obmedzenie spracúvania zrušené. 

Právo dotknutej osoby na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR):

V prípade, že je právnym základom spracúvania osobných údajov zmluva, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR) alebo súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, má  dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom pôvodný prevádzkovateľ bránil, pokiaľ je to technicky možné.

Právo dotknutej osoby namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov ak je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa.  V prípade takéhoto namietania prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Uvedené sa neuplatňuje ak je rozhodnutie:

 • nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 • povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Dotknutá osoba má zároveň právo na súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jej  osobných údajov v rozpore s aktuálne platnou legislatívou došlo k porušeniu práv dotknutej osoby.

Ak je to nevyhnutné, prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch spracúvať aj osobné údaje detí, avšak iba v prípade ak sú poskytnuté zo strany rodiča alebo zákonného zástupcu. 

Informačné povinnosti pre jednotlivé účely spracúvania osobných údajov

Spoločnosť Projman s.r.o. ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) vykonáva spracúvanie osobných údajov v súvislosti s realizovaním podnikateľskej činnosti na nasledovné účely:

 • spracúvanie osobných údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky alebo inej obchodnej ponuky na základe požiadavky dotknutej osoby

 Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na to, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.      

Osobné údaje budú uchovávané do doby uzatvorenia predmetnej zmluvy (zmluva o poskytnutí služby a pod.), pričom v takomto prípade budú osobné údaje ďalej spracúvané na účely plnenia zmluvy. V prípade, že nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, budú osobné údaje dotknutej osoby vymazané najneskôr v prvý pracovný deň, ktorý nasleduje po poslednom dni platnosti cenovej alebo inej obchodnej ponuky.  

Osobné údaje spracúvané na tento účel nebudú poskytované žiadnym príjemcom.

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na úkony pred uzatvorením zmluvy, neposkytnutie osobných údajov bude mať za následok nemožnosť pripraviť cenovú ponuku.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva:právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 • spracúvanie osobných údajov za účelom uzatvorenia, evidencie, plnenia, správy, zmeny, ukončenia a vyúčtovania zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby zo strany prevádzkovateľa pre dotknutú osobu

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe uzatvorenia a plnenia zmluvy, ktorej jednou zo zmluvných strán je dotknutá osoba, a to podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje budú uchovávané po dobu platnosti zmluvy a po dobu 10 rokov od uplynutia jej platnosti.  

Osobné údaje spracúvané na tento účel budú na základe zákonnej povinnosti poskytnuté pri kontrolnej alebo dozornej činnosti, a to na základe osobitných predpisov.

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy – bez poskytnutia osobných údajov nebude možné uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb (a teda nebude možné poskytnutie danej služby zo strany prevádzkovateľa).  

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva:právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 • spracúvanie osobných údajov na účely zabezpečenia obchodnej komunikácie (kontaktné údaje zmluvných strán a obchodných partnerov, ktoré sú získané pri výkone predmetu podnikania prevádzkovateľa)

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, pričom oprávnený záujem spočíva v efektívnej komunikácii so zmluvnými stranami a obchodnými partnermi a v efektívnom výkone podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú uchovávané po dobu 3 rokov.  

Osobné údaje spracúvané na tento účel nebudú poskytované žiadnym príjemcom.

Poučenie: Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva:právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 • spracúvanie osobných údajov na účely riadneho vedenia účtovnej a daňovej evidencie

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení a na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu a v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

Doba uchovávania osobných údajov na tento účel je nasledovná:

 • 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa účtovné záznamy týkajú (§ 35 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve),
 • 10 rokov (§ 69 zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok)) od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov (§ 69 zák. 563/2009 Z.z. o správe dní (Daňový poriadok);

Osobné údaje nebudú poskytované žiadnym príjemcom.

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v oblasti daní a účtovníctva.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva:právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 • spracúvanie osobných údajov na účely evidencie a riešenia uplatnených práv dotknutých osôb podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c)  Nariadenia GDPR; podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Doba uchovávania osobných údajov na tento účel je stanovená nasledovne: 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti dotknutej osoby.

Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté subjektom, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona.

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúce z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva:právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 • spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu (t.j. na účely zasielania marketingových a reklamných ponúk služieb), a to formou zasielania e-mailov a SMS zákazníkom prevádzkovateľa

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, pričom oprávnený záujem spočíva v snahe podporiť predaj služieb a zvýšiť tak tržby z podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa. 

Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov, ktoré začínajú plynúť prvým dňom kalendárneho roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom dotknutá osoba naposledy využila služby prevádzkovateľa. 

Osobné údaje spracúvané na tento účel nebudú poskytované žiadnym príjemcom.

Poučenie: Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania prevádzkovateľ bezodkladne ukončí spracúvanie osobných údajov na uvedený účel.  

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva:právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 • spracúvanie kontaktných údajov potencionálnych zákazníkov za účelom zaslania e-mailu so žiadosťou o súhlas s marketingovou ponukou;

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, pričom oprávnený záujem spočíva v snahe podporiť predaj služieb a zvýšiť tak tržby z podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa formou získania nových zákazníkov. 

Osobné údaje budú uchovávané po dobu 3 mesiacov.

Osobné údaje spracúvané na tento účel nebudú poskytované žiadnym príjemcom.

Poučenie: Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania prevádzkovateľ bezodkladne ukončí spracúvanie osobných údajov na uvedený účel.  

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva:právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 • spracúvanie osobných údajov na účely zasielania marketingových ponúk prevádzkovateľa potencionálnym zákazníkom

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe súhlasu dotknutej osoby, pričom dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje budú uchovávané po dobu uvedenú v súhlase dotknutej osoby, spravidla po dobu 3 roky odo dňa udelenia súhlasu.

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov na tento účel je dobrovoľné, pričom dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.  Odvolanie súhlasu je možné zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu v bode 2. tohto oznámenia, príp. poštou na adresu sídla prevádzkovateľa. Pre zjednodušenie postupu je možné použiť formulár na odvolanie súhlasu, ktorý je na stiahnutie tu.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva:právo na odvolanie súhlasu, právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu(podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

Doplňujúca informácia pre všetky účely spracúvania osobných údajov:

Pre všetky vyššie uvedené účely spracúvania osobných údajov platí, že prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ zároveň nerealizuje v súvislosti v vyššie uvedenými účelmi spracúvania osobných údajov automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Napíšte nám

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.